شورای سیاست گذاری

این شورا به منظور پشتیبانی فنی و حقوقی و فراهم آوری ارتباطات فرابخشی و جلب حمایت انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی همه استانها و همچنین سیاستگذاری و تصویب برنامه های کلان و هدایت اصولی کمیته ملی تور های ورودی تشکیل گردیده است.

اعضای حقوقی شورا از سازمانها، نهاد ها، تشکل ها، انجمن ها، و اعضای حقیقی شورا از فعالان گردشگری ؛ اساتید دانشگاهی؛ افراد با تجربه ؛ به شرح ذیل تشکیل گردیده است.

الف ) اعضای حقوقی

  1. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
  2. نماینده اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
  3. رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، جهانگردی، زیارتی و گردشگری الکترونیک 
  4. اعضای هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، جهانگردی، زیارتی و گردشگری الکترونیک
  5. مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
  6. رئیس اداره جذب و تسهیل گردشگر وزارت امور خارجه

ب) اعضای حقیقی

  1. آقای علیرضا دژبد