درباره ما

کمیته ملی تورهای ورودی

تدوین و طراحی برنامه سفر موفق، بدون شناسایی گردشگران بالقوه (بازار هدف) و بـدون توجه به نیاز آنها ناممـکن خواهد بود؛ بنـابراین آموزش گردشگری، کسـب دانـش و عـلم بازاریـابی و بکارگیری آن در نحوه پیشنهاد پکیج‏ تورهای ورودی به‌ بازار هدف و ایجاد تمایلات رقابتی از این طریق، در موفقیت فروش تورهای ورودی تأثیر بسزایی دارد. فروش این بسته‌ها به شرکت‌ها یا گروه‌های خارج از کشور، نیاز به مکاتبات و پیگیری‌‏های مسـتمر و خـاصی (قبل، حـین و بعـد از فروش) دارد که‌ تسلط به‌ نحوه انجام آن‏ها، خود سیگنالی برای قضاوت طرف‏‌های قرارداد در خارج از کشور درباره تخصص و تبحر مجریان تور در کشور میزبان و در نتیجه میزان قابلیت اعتماد بـه‌ آن‏ها در برگزاری مطلوب و رضایت‏بخش تور خواهد بود. موضوع بسیار حساس و اسـاسی پـس‌ از آموزش گردشگری، برنامه‌‏ریزی تـورهای ورودی و بازاریابی‌ که‌ مـوفق به‌ فـروش آن‏ـها شد، نـحوه برگزاری یا عملیات این تورها می‌‏باشد.

کمیته ملی تور های ورودی

مختصری درباره انجمن صنفی ایران

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است. اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمد اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن

دکتر حرمت اله رفیعی

دبیر شورای سیاست گذاری

علیرضا دژبد